USA presidentit

 

On aivan uskomatonta mitä edesmenneet presidentit ovat sanoneet lehdistöstä, pankkiireista, sotateollisuudesta jne. He, jos ketkä tietävät missä mennään. Eli varjohallituspuheet ja salaliitot ei ole lainkaan uutta asiaa, näin on ollut jo satoja vuosia. Herrojen lausunnot ovat kuin tätä päivää, jopa 1700-luvulla syntyneiden lausunnot !

NÄMÄ KANNATTAA EHDOTTOMASTI LUKEA

Uskomaton historian oppitunti, ainakin minulle oli, kun kävin näitä presidenttien sanomisia etsimään ja tutkimaan !

Erityisesti Benjamin Franklinin lausunnot v.1787, käsittämätöntä miten mies tietää mitä tulee tapahtumaan yli 200 vuoden kuluttua tulevaisuudessa !!!!!!!!!!!!  Mies syntyi v.1706

Suurin osa presidenteistä on vapaamuurareita, mutta silti he ovat antaneet mielestäni mahtavia lausuntoja aikanaan, "näköalapaikalla" kun ovat olleet.

 • George Washington

 • James Monroe

 • Andrew Jackson

 • James Polk

 • James Buchanan

 • Andrew Johnson

 • James Garfield

 • William McKinley

 • Theodore Roosevelt

 • William Taft

 • Warren Harding

 • Franklin D. Roosevelt

 • Harry Truman

 • Lyndon Johnson

 • Gerald Ford

 • Ronald Reagan

 • George H.W.  Bush

 • Bill Clinton

 • George W. Bush

Yläpuolen kuvassa George Washingtonin patsaassa lukee FREEMASON AND FIRST PRESIDENT eli asiat laitetaan tärkeysjärjestykseen; ensisijaisesti vapaamuurari ja toissijaisesti maan ensimmäinen presidentti !

 

Suurin osa yhdysvaltain presidenteistä on sukua keskenään ja 18 heistä on sukua Englannin kuningashuoneelle, mikä on tosi mielenkiintoista, eikä suinkaan sattumaa ! Listat sivun lopussa.

 

TÄMÄ VAHVISTAA SEN ETTÄ YHDYSVALLAT ON DEMOKRATIAN IRVIKUVA,

AINA ON VALITTAVANA VAIN ELIITIN EHDOKKAITA MOLEMMISTA PUOLUEISTA

 

Kahdeksan yhdysvaltain presidenttiä on murhattu vuosina 1841 - 1963. (Vuosiluvut täysinä kymmeninä, perässä tarkka päivä). Lihavoidut tähdellä merkityt ovat varmoja tappoja, muut ovat kiistanalaisia ja murha-yrityksiä. Tapetut presidentit eivät ole suostuneet eliitin sätkynukeiksi, vaan he ovat yrittäneet käyttää kansalta vaaleissa saamaansa valtakirjaa, joten ei muuta ku henki pois, useat myrkyttämällä ja loput ampumalla rahanpainajien toimeksiannoista.

1840 - William Henry Harrison

1830 - Andrew Jackson              30.1.1835

1850 - Zachary Taylor

1850 - James Buchanan
1860 - Abraham Lincoln*         14.4.1865
1880 - James A. Garfield*           2.7.1881
1900 - William McKinley*            6.9.1901

1910 - Theodore Roosevelt     13.10.1912
1920 - Warren G. Harding
1940 - Franklin D. Roosevelt     15.2.1933

1950 - Harry S. Truman              1.11.1950
1960 - John.F. Kennedy*      22.11.1963

1970 - Richard Nixon                  14.4.1972 ja 22.2.1974

1970 - Gerald Ford                       5.9.1975 ja 22.9.1975

1970 - Jimmy Carter                     5.5.1979
1980 - Ronald Reagan
                30.3.1981

 

Richard Nixon 1913 - 1994

"Juutalaiset ovat jokapuolella hallituksessa, korkea-arvoiset juutalaiset ovat epälojaaleja Amerikalle, he ovat lojaaleja Israelille vaikka olisivat Amerikassa syntyneitä ja Yhdysvaltain kansalaisia"

Juutalaiset päättivät savustaa Nixonin ulos valkoisesta talosta.

John F.Kennedy  1917 - 1963

Kennedy käsiteltiin jo aikaisemmin.

Salamurhasta lisää myöhemmin.

 

 

 

Dwight D. Eisenhower  1890 - 1969

Jäähyväispuhe käsiteltiin jo, mutta tässä yksi sitaatti;

Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired signifies, in the final sense, a theft from those who hunger and are not fed, those who are cold and not clothed. This world in arms is not spending money alone. It is spending the sweat of its laborers, the genius of its scientists, the hopes of its children. This is not a way of life at all in any true sense. Under the cloud of threatening war, it is humanity hanging from a cross of iron.

"Jokainen ase, joka on tehty, jokainen vesille laskettu sotalaiva, jokainen laukaistu raketti merkitsee varkautta lopullisessa mielessä heiltä, joilla on nälkä mutta jotka eivät saa ruokaa ja heiltä, joilla on kylmä ja heitä ei pueta. Tämä aseiden maailma ei ole yksin rahantuhlausta. Se tuhlaa sen työläisten hikeä, sen tiedemiesten nerouden, sen lapsien toiveet. Tämä ei ole elämäntapa missään todellisessa mielessä. Sodan pilvien alla humaanisuus riippuu rautaristissä."
-- Dwight Eisenhower, huhtikuu 16, 1953

Franklin Delano Roosevelt;    1882 - 1945

Practices of the unscrupulous money changers stand indicted in the court of public opinion, rejected by the hearts and minds of men...The money changers have fled from their high seats in the temple of our civilization

Näiden häikäilemättömien rahanvaihtajien menettelytavat on laitettu syytteeseen yleisen mielipiteen toimesta, torjuttu ihmisten sydämissä ja mielissä... Rahanvaihtajat ovat lennähtäneet korkeilta tuoleiltaan siviilisaatiomme temppeliin.

"The real truth of the matter is, as you and I know, that a financial element in the larger centers has owned the government since the days of Andrew Jackson"

Totuus on,  kuten sinä ja minä tiedämme, että pankkiirit ovat omistaneet hallituksen Andrew Jacksonin ajoista lähtien

"In politics nothing happens by accident: if it happens, you can be sure we planned it that way"

Politiikassa mitään ei tapahdu vahingossa: jos jotain tapahtuu, voit olla varma että suunnittelimme sen juuri niin kuin se tapahtui

Theodore Roosevelt;    1858 - 1919

These international bankers and Rockefeller-Standard Oil interests control the majority of newspapers and the columns of these papers to club into submission or drive out of public office officials who refuse to do the bidding of the powerful corrupt cliques which compose the invisible government" 

Nämä kansainväliset pankkiirit ja Rockefeller-Standard Oil öljy-yhtiöt  hallitsevat suurinta osaa sanomalehtiä ja näiden lehtien artikkelit myötäilevät niiden etua sekä julkisten laitosten toimihenkilöt erotetaan elleivät he alistu tämän voimakkaan korruptoituneen joukkion tahtoon, joka edustaa näkymätöntä hallitusta.

To announce that there must be no criticism of the President, or what we are to stand by the President, right or wrong, is not only unpatriotic and servile, but is morally treasonable to the American public." 

Ilmoitus ettei presidenttiä saa arvostella, tai että seisomme presidentin rinnalla, oikein tai väärin, ei ole ainoastaan epäisänmaallista ja nöyristelevää, vaan moraalisesti maanpetoksellista Amerikan kansaa kohtaan.

"Behind the visible government there is an invisible government upon the throne that owes the people no loyalty and recognizes no responsibility. To destroy this invisible government, to undo the ungodly union between corrupt business and corrupt politics is the task of a statesman."

Näkyvän hallituksen takana on näkymätön hallitus ylhäällä valtaistuimella joka ei ole kansalaisille lojaali eikä vastuuntuntoinen. Tämän näkymättömän hallituksen sekä jumalattoman liiton korruptoituneen liike-elämän ja korruptoituneiden poliitikkojen välillä tuhoaminen on valtiomiesten tehtävä.

Woodrow Wilson;  1856 - 1924

We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled governments in the civilizes world - no longer a government of free opinion, no longer a government by... a vote of the majority, but a government by the opinion and duress of a small group of dominant men.

Meistä on tullut yksi huonoimmin johdetuista, yksi täydellisimmin kontrolloiduista ja dominoiduista hallituksista sivistyneessä maailmassa. Ei enää hallitusta jolla on vapaa mielipide, ei enää hallitusta jolla on luottamusta ja enemmistön ääni. Vaan hallitus jolla on välitön pakko noudattaa pienen joukon dominoivaa mielipidettä. 

We are controlled by a small group of dominant men, we have come to be the worst ruled and completely controlled government in the civilized world. Some of the biggest men in the United States, in the field of commerce and manufacture, are afraid of something. They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it" 

Meitä kontrolloi hyvin pieni ryhmä hallitsevia miehiä, meistä on tullut huonoimmin johdettu ja täysin kontrolloitu hallitus sivistyneessä maailmassa. Jotkut yhdysvaltain mahtavimmista miehistä, kaupan ja teollisuuden alalla, pelkäävät jotain. He tietävät että on voima, niin järjestäytynyt, niin salakavala, niin valpas, niin lomittainen, niin ehdoton, niin kaikkialle tunkeutuva että "heidän täytyy henkeään pidätellen puhua paheksuessaan sitä" (loppuosa on vaikeasti käännettävissä)

William McKinley; 1843 - 1901

The best way for the Government to maintain its credit is to pay as it goes not by resorting to loans, but by keeping out of debt through an adequate income secured by a system of taxation, external or internal, or both.

Paras tapa hallitukselle pysyä vakavaraisena on olla ottamatta velkaa ja asianmukaisesti hoitaa tulopuolta verotusjärjestelmällä, ulkoisella tai sisäisellä tai molemmilla.

Hänet salamurhattiin oltuaan 4 vuotta presidenttinä.

James Abram Garfield 1831 – 1881

Whosoever controls the volume of money in any country is absolute master of all industry and commerce... And when you realize that the entire system is very easily controlled, one way or another, by a few powerful men at the top, you will not have to be told how periods of inflation and depression originate.

Kuka tahansa kontrolloi rahan määrää missä maassa tahansa, on absoluuttinen isäntä teollisuudelle ja kaupalle... Ja kun ymmärrät että koko systeemi on helposti kontrolloitavissa, suuntaan tai toiseen, muutamien voimakkaiden huipulla olevien miesten toimesta, sinulle ei tarvitse sanoa mikä on alkuperä inflaatioiden ja lamojen kausille.

Häntä ammuttiin kaksi viikkoa edellisen lausuntonsa jälkeen, oltuaan presidenttinä pari kuukautta. Hän kuoli saamiinsa vammoihin yli 2,5 kk:n kuluttua.

Abraham Lincoln;  1809 - 1865

At what point then is the approach of danger to be expected? I answer. If it ever reaches us. It must spring up amongst us. It cannot come from abroad. If destruction be our lot, we must ourselves be it's author and it's finisher" 

Missä vaiheessa sitten on odotettavissa vaaran lähestyminen. Minä vastaan. Jos se ikinä meidät tavoittaa. Sen täytyy pulpahtaa esiin meidän joukostamme. Se ei voi tulla ulkomailta. Jos hävitys tulee tontillemme, me itse olemme sen suunnittelija ja viimeistelijä.

"I see in the near future a crisis approaching that unnerves me and causes me to tremble for the safety of my country. . . .corporations have been enthroned and an era of corruption in high places will follow, and the money power of the country will endeavor to prolong its reign by working upon the prejudices of the people until all wealth is aggregated in a few hands and the Republic is destroyed."

"Minä näen lähitulevaisuudessa kriisin lähestyvän meitä ja se hermostuttaa minua saaden minut pelkäämään maani turvallisuuden puolesta. . . .yhtiöt on asetettu valtaistuimella ja korruption aikakausi korkeilla tahoilla seuraa, ja maan rahavalta pyrkii pitkittämään sen hallituskautta toimimalla ihmisten ennakkoluuloilla, kunnes kaikki rikkaus on kasautunut muutamiin käsiin ja tasavalta on tuhoutunut."   marraskuu 21, 1864

The Government should create, issue, and circulate all the currency and  credits needed to satisfy the spending power of the Government and the buying power of  consumers. By the adoption of these principles, the taxpayers will be saved immense sums of interest. Money will cease to be master and become the servant of humanity.

Hallituksen pitäisi luoda, liikkeellelaskea ja kierrättää kaikkea valuuttaa ja luottoja tyydyttämään hallituksen kulutusta ja asiakkaiden ostovoimaa. Ottamalla käyttöön nämä periaatteet, veronmaksajat säästäisivät suunnattomia summia koroissa. Raha ei enää ole isäntä vaan siitä tulee inhimillisyyden palvelija.

No man is good enough to govern another man without that other's consent... These United States of America can never be destroyed from forces outside its borders. If America falls, it will fall from within. Brought down by apathy. When good people do nothing, Anarchy reigns. (in a 1854 letter to Congress)

We the people are the rightful masters of Congress and the courts, not to overthrow the Constitution, but to overthrow men who pervert the Constitution.

 

SPOTTY LINCOLN oli lempinimi jonka hän sai kun hän heti kongressiin päästyään rupesi kyselemään Mexikon sodan aloituksen, 1846 perään ! Hän vaati saada tietää tarkan paikan missä ampuminen alkoi (Lincoln demanded to know the exact spot where hostilities began). Hän kieltäytyi hyväksymästä virallista selitystä. Lincoln oli siis ensimmäisiä salaliittoteoriaan uskovia tässä asiassa.

John Wilkes Booth ampui Lincolnin teatterissa 14.4.1865.  Booth oli näyttelijä mutta myös palkkamurhaaja, joka toimi kansainvälisten pankkiirien toimeksiannosta. Pankkiirit eivät pitäneet Lincolnin kansallisesta rahapolitiikasta. Lincoln laski liikkeelle ns. Greenback dollarit jolloin Unionin ei tarvinnut maksaa korkoa pankkiireille.  illuminaattipankkiirit,  rothschild etunenässä raivostuivat asiasta.  rothschild rahoitti boothille lokoisat eläkepäivät Englantiin, boothin murha lavastettiin mutta oikeasti hän matkusti Englantiin. ! ?

Andrew Jackson  1767 –  1845

If congress has the right under the Constitution to issue paper money, it was  given them to use themselves, not to be delegated to individuals or corporations.

Jos kongressilla on perustuslaillinen oikeus liikkeellelaskea paperirahaa, se on annettu sille itselleen, ei edelleen annettavaksi yksityisille korporaatioille.

I have always been afraid of banks.    

Olen aina pelännyt pankkeja.

"You are a den of vipers and thieves. I intend to rout you out, and by the Eternal God, I will rout you out... If people only understood the rank injustice of the money and banking system, there would be a revolution by morning."

"Te olette kyynpesä ja varkaita. Minä aion ajaa teidät pakosalle, ja iankaikkisen Jumalan nimeen, minä ajan teidät pakosalle... Jos ihmiset vain ymmärtäisivät raha-ja pankkijärjestelmän härskin epäoikeudenmukaisuuden, vallankumous tulisi huomenaamulla".

Hänen aikanaan Yhdysvallat oli ainoan kerran historiassaan velaton maa. Hän hajotti yksityisen keskuspankin sillä se:

 • It concentrated an excessive amount of the nation's financial strength into a single institution
 • se keskitti kohtuuttoman määrän kansakunnan rahoitusvoimaa yhteen instituutioon
 • It exposed the government to control by "foreign interests"
 • se altisti hallituksen ulkomaisten tahojen kontrolliin
 • It served mainly to make the rich richer
 • se palveli lähinnä tekemällä rikkaista vieläkin rikkaampia
 • It exercised too much control over members of the Congress
 • se harjoitti liian paljon kongressin jäsenten valvontaa
 • It favored Northeastern states over Southern and Western states
 • se suosi koillisvaltioita eteläisten ja läntisten valtioiden kustannuksella

 

Jackson tuhoaa paholaisen pankin                                    Jackson taistelee paholaispankkiireita vastaan.

"The Bank, Mr. Van Buren, is trying to kill me, but I will kill it!"

James Madison; 1751 – 1836

History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over covernments by controlling money and it´s issuance.

Historiankirjoitus osoittaa että rahanvaihtajat ovat käyttäneet kaikkia vilpillisyyden, juonittelun, petoksen ja väkivallan kaikkia muotoja säilyttääkseen määräysvallan hallituksiin kontrolloimalla rahaa ja setelien määrää.

 

Thomas Jefferson;  1743 - 1826

If the American people ever allow the banks to control issuance of their currency, first by inflation and then by deflation, the banks and corporations that grow up around them will deprive the people of all property until their children will wake up homeless on the continent their fathers occupied.  

Jos Amerikkalaiset joskus sallivat pankkien kontrolloida valuutan "määrää", ensin inflaation, sitten deflaation kautta pankit ja korporaatit niiden ympärillä anastavat ihmisiltä kaiken omaisuuden,  kunnes heidän lapsensa heräävät kodittomina maanosissa, jotka heidän isäinsä miehittivät.

"When the government fears the people, there is liberty. When people fear the government there is tyranny." 

Kun hallitus pelkää kansaa, on vapaus. Kun kansa pelkää hallitusta, on tyrannia.

I sincerely believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies. The issuing power should be taken from the banks and restored to the people to whom it properly belongs.

Vilpittömästi uskon että pankki-instituutti on vaarallisempi kuin armeijat. Rahan liikkeellelaskeva voima pitäisi ottaa pois pankeilta ja palauttaa ihmisille joille se asianmukaisesti kuuluu.

I wish it were possible to obtain a single amendment to our Constitution - taking from the federal goverment their power of borrowing.

Toivoisin että olisi mahdollista saada yksi lisäys perustuslakiimme - ottaa fediltä pois oikeus rahanlainaamiseen

"Yksittäiset tyrannimaiset toimet voidaan laittaa päivän onnettomien yhteensattumien tiliin, mutta jatkuva sorto joka alkaa jonakin jaksona ja jatkuu muuttumattomana jokaisen hallituksen aikana, todistaa liiankin selvästi systemaattisesta suunnitelmasta vetää meidät orjuuteen."

THE ENEMY WITHIN:   "I have sworn upon the altar of God, eternal hostility against every form of tyranny over the mind of man."
 

George Washington 1732 – 1799

"They (the Jews) work more effectively against us, than the enemy's armies. They are a hundred times more dangerous to our liberties and the great cause we are engaged in . . . It is much to be lamented that each state, long ago, has not hunted them down as pest to society and the greatest enemies we have to the happiness of America."

Juutalaiset työskentelevät meitä vastaan tehokkaammin kuin vihollisen armeijat. He ovat sata kertaa vaarallisempia vapaudellemme ja suurin syy ....Sitten huonoa käännöstä:  Nyt on turha haikailla sen perään ,ettei heitä "ammuttu alas" kuten syöpälaisiä jotka ovat suurimpia vihollisia sille että Amerikka olisi onnellinen

"Government is not reason, it is not eloquence, it is force; like fire, a troublesome servant and a fearful master. Never for a moment should it be left to irresponsible action"

Hallitus ei ole syy, se ei ole kaunopuheisuus, se on voima, niin kuin tuli, hankala palvelija ja hirmuinen herra. Hetkeksikään sitä ei saa  jättää yksinään, vahtimatta, jolloin se toimii edesvastuuttomasti.

A CLOSING STATEMENT FROM THE FATHER OF OUR COUNTRY

"A passionate attachment of one nation for another produces a variety of evils. Sympathy for the favorite nation, facilitating the illusion of an imaginary common interest in cases where no real common interest exists, and infusing into one nation the enmities of the other, betrays the former into a participation in the quarrels and wars of the latter without justification. It leads also to concessions to the favorite nation of privileges denied to others which is apt doubly to injure the nation making the concessions; by unnecessarily parting with what ought to have been retained, and by exciting jealousy, ill-will, and a disposition to retaliate, in the parties from whom equal privileges are withheld. And it gives to ambitious, corrupted, or deluded citizens who devote themselves to the favorite nation), facility to betray or sacrifice the interests of their own country, "

- George Washington
Farewell Address

Benjamin Franklin 1706 - 1790

Ne ketkä luopuvat elintärkeästä vapaudesta väliaikaisen turvallisuuden vuoksi eivät ansaitse vapautta eikä turvallisuutta.

That is simple.  In the Colonies we issue our own money. It is called Colonial Scrip. We issue it in proper proportion to the demands of trade and industry to make products pass easily from the producers  to the consumers. In this manner, creating for ourselves our own paper money, we control it´s purchasing power, and we have no interest to pay to no one.

Se on helppoa. Siirtokunnissa me liikkeellelaskemme oman rahan. Sen nimi on Colonial Scrip (Siirtokunnan väliaikainen osakekirja). Me liikkeellelaskemme sen oikeassa mittasuhteessa kaupan ja teollisuuden vaatimuksiin tehdäksemme tuotteiden siirtymisen helpoksi tuottajilta kuluttajille. Tällä tavalla, luomalla itse oma paperirahamme, me valvomme sen ostovoimaa, eikä meidän tarvitse maksaa korkoa kenellekään.

"A republic if you can keep it."

"Democracy is two wolves and a lamb voting on what to have for lunch. Liberty is a well-armed lamb contesting the vote!”

"Whoever would overthrow the liberty of a nation must begin by subduing the freeness of speech."

 

Tässä Franklinin ennustus 200 vuotta tulevaisuuteen; kyse on juutalaisista. Ja voi, kuinka oikeassa hän olikaan, valitettavasti. Hän sanoi tämän 3 vuotta ennen kuolemaansa, v.1787

(This prophecy, by Benjamin Franklin, was made in a "CHIT CHAT AROUND THE TABLE DURING INTERMISSION," at the Philadelphia Constitutional Convention of 1787. This statement was recorded in the dairy of Charles Cotesworth Pinckney, a delegate from South Carolina.)

"I fully agree with General Washington, that we must protect this young nation from an insidious influence and impenetration. The menace, gentlemen, is the Jews.

Olen täysin samaa mieltä kenraali Washingtonin kanssa siitä että meidän täytyy suojella tätä nuorta kansakuntaa salakavalilta vaikutteilta ja "läpitunkevuudelta ?". Uhka, hyvät herrat, ovat juutalaiset.

In whatever country Jews have settled in any great number, they have lowered its moral tone; depreciated its commercial integrity; have segregated themselves and have not been assimilated; have sneered at and tried to undermine the Christian religion upon which that nation is founded, by objecting to its restrictions; have built up a state within the state; and when opposed have tried to strangle that country to death financially, as in the case of Spain and Portugal.

Mihin tahansa maahan juutalaiset ovat sankoin joukoin asettuneet, he ovat alentaneet sen kunniallista ilmapiiriä, huonontaneet sen kaupallista moraalia; ovat eristäytyneet omaksi porukakseen eivätkä ole sulautuneet muuhun väestöön; ovat pilkanneet ja horjuttaneet kristinuskoa jonka varaan tuo maa on perustettu, välttääkseen sen rajoitteituneisuuden; ovat rakentaneet valtion sisään valtion; ja kun heitä on vastustettu, he ovat yrittäneet kuristaa maan taloudelliseen kuolemaan; kuten kävi Espanjalle ja Portugalille.

For over 1,700 years, the Jews have been bewailing their sad fate in that they have been exiled from their homeland, as they call Palestine. But gentlemen, did the world give it to them in fee simple, they would at once find some reason for not returning. Why? Because they are vampires, and vampires do not live on vampires. They cannot live only among themselves. They must subsist on Christians and other people not of their race.

Jo yli 1700 vuotta, juutalaiset ovat surkutelleet surkeaa kohtaloaan siitä että heidät on karkotettu kotimaastaan, jota he kutsuvat Palestiinaksi. Mutta, hyvät herrat, antoiko maailma sen heille (fee simple ?), he löytäisivät heti jonkun tekosyyn minkä takia he eivät palaisi sinne. Miksikö ? Sen takia että he ovat vampyyreitä, ja vampyyrit eivät elä vampyyrien joukossa. He eivät voi elää vertaistensa joukossa. Heidän täytyy saada elatuksensa kristityistä ja muista ihmisistä, jotka eivät ole heidän rotua.

If you do not exclude them from these United States, in their Constitution, in less than 200 years they will have swarmed here in such great numbers that they will dominate and devour the land and change our form of government, for which we Americans have shed our blood, given our lives our substance and jeopardized our liberty.

Ellette te karkota heitä Yhdysvalloista, perustuslaillisesti, alle 200 vuodessa he parveilevat täällä niin suurissa määrin että he hallitsevat ja ahmivat maan ja muuttavat meidän hallitusmuotomme, jonka vuoksi Amerikkalaiset ovat vuodattaneet verta, antaneet henkensä ja vaarantaneet vapautensa.

If you do not exclude them, in less than 200 years our descendants will be working in the fields to furnish them substance, while they will be in the counting houses rubbing their hands. I warn you, gentlemen, if you do not exclude Jews for all time, your children will curse you in your graves.

Ellette te karkota heitä, alle 200 vuodessa meidän heimomme tulee tekemään töitä pelloilla heidän hyväkseen, sillä aikaa kun he itse ovat merkittävissä asemissa hieromassa käsiään. Minä varoitan teitä, hyvät herrat, jos te ette karkota juutalaisia ikiajoiksi, teidän lapsenne tulevat kiroamaan teidät haudoissanne.

Jews, gentlemen, are Asiatics, let them be born where they will nor how many generations they are away from Asia, they will never be otherwise. Their ideas do not conform to an American's, and will not even thou they live among us ten generations. A leopard cannot change its spots. Jews are Asiatics, are a menace to this country if permitted entrance, and should be excluded by this Constitutional Convention."

Juutalaiset, hyvät herrat, ovat Aasialaisia, annetaan heidän syntyä siellä missä, (en osaa kääntää tätä...........). Heidän ajatuksensa eivät ole yhdensuuntaisia Amerikkalaisten kanssa, eivätkä tulisi olemaankaan vaikka he eläisivät joukossamme kymmenen sukupolvea. Leopardi ei pääse eroon täplistään. juutalaiset ovat aasialaisia, ovat uhka tälle maalle jos heille on maahantulolupa myönnetty, heidät pitäisi  perustuslaillisen edustajainkokouksen päätöksen nojalla karkottaa.

Ja juutalaiset tosiaan ovat nykyään joka paikassa kuten Nixon sanoi, heillä on hallinnassaan mm. rahamaailma, media ja hallitonkin.

Zionisteista enemmän seuraavalla sivulla.

Sitten tähän loppuun mielenkiintoinen vertailu Kennedyn ja Lincolnin yhtäläisyyksistä:

LINCOLN & KENNEDY COINCIDENCES  (updated May 23, 2007)

Readers are invited to add to this developing and evolving compilation of coincidences:

- Lincoln's name has 7 letters
- Kennedy's name has 7 letters

- Lincoln was elected to Congress in 1846
- Kennedy was elected to Congress in 1946

- Lincoln was elected president in 1860
- Kennedy was elected president in 1960

- Kennedy had a secretary named Lincoln

- War was thrust upon Lincoln almost immediately after inauguration
- War was thrust upon Kennedy almost immediately after inauguration

- Lincoln ordered the Treasury to print its own money
- Kennedy ordered the Treasury to print its own money

- International bankers may have arranged the assassinations of Lincoln and Kennedy

- Lincoln gave negroes freedom and legalized equality
- Kennedy enforced equality for negroes

- Lincoln delivered the Gettysburg Address on November 19, 1863
- Kennedy was assassinated on November 22, 1963

- Lincoln was loved by the common people and hated by the establishment
- Kennedy was loved by the common people and hated by the establishment

- Lincoln was succeeded, after assassination, by vice-president Johnson
- Kennedy was succeeded, after assassination, by vice-president Johnson

- Andrew Johnson was born in 1808
- Lyndon Johnson was born in 1908

- Andrew Johnson's name has 13 letters
- Lyndon Johnson's name has 13 letters

- Lincoln was sitting beside his wife when he was shot
- Kennedy was sitting beside his wife when he was shot

- Lincoln was shot on a Friday
- Kennedy was shot on a Friday

- Lincoln was shot in a theatre named  Ford
- Kennedy was shot in a car made by  Ford

- Kennedy was shot in a car named Lincoln

- Lincoln's bodyguard was away from his post at the door of the President's box at the theatre
- Kennedy's bodyguards were away from their posts on the running-boards of the President's car

- Lincoln was shot in a theatre and his assassin ran to a warehouse
- JFK was shot from a warehouse and his alleged assassin ran to a theatre

- Lincoln's assassin had a three-worded name, John Wilkes Booth
- Kennedy's alleged assassin had a three-worded name, Lee Harvey Oswald

- John Wilkes Booth has 15 letters
- Lee Harvey Oswald has 15 letters

- John Wilkes Boothe was born in 1839
- Lee Harvey Oswald was born in 1939 ----------------------------------- NEW

- Lincoln and Kennedy died in places beginning with the initials P and H
- Lincoln died in Petersen's house
- Kennedy died in Parkland Hospital

- Booth was shot and killed* in police custody before going to trial
- Oswald was shot and killed in police custody before going to trial

- Kennedy's funeral was modelled on Lincoln's funeral

- Andrew Johnson was a heavy drinker with crude behaviour
- Lyndon Johnson was a heavy drinker with crude behaviour

- There were conspiracy theories that Johnson was knowledgeable about Lincoln's assassination
- There were conspiracy theories that Johnson was knowledgeable about Kennedy's assassination**

- Days before it happened Lincoln told his wife and friends about a dream he'd had of being shot by an assassin
- Hours before it happened Kennedy told his wife and friends it would be easy for an assassin to shoot him from a crowd

- Shortly after Lincoln was shot the telegraph system went down
- Shortly after Kennedy was shot the telephone system went down

- Kennedy's father had been the Ambassador to England at the Court of St James
- Lincoln's son became the Ambassador to England at the Court of St James

- Lincoln and Kennedy were 2 of the greatest presidents of the nation

- Lincoln's wife tastefully and expensively re-decorated the White House
- Kennedy's wife tastefully and expensively re-decorated the White House

- Lincoln loved great literature and could recite poetry by heart
- Kennedy loved great literature and could recite poetry by heart

- Lincoln had young children while living at the White House
- Kennedy had young children while living at the White House

- Lincoln's sons had ponies they rode on the White House grounds
- Kennedy's daughter had a pony she rode on the White House grounds

- Lincoln lost a child (12 year old son) to death while President
- Kennedy lost a child (newly born son) to death while President

- Lincoln let his children run and play in his office
- Kennedy let his children run and play in his office

- After Lincoln's assassination the nation experienced an emotional convulsion
- After Kennedy's assassination the nation experienced an emotional convulsion

- the whole world cried when Lincoln died
- the whole world cried when Kennedy died

- Lincoln's funeral train travelled from Washington-DC to New York
- Kennedy's brother's funeral train travelled from New York to Washington-DC

- Lincoln Assassination conspiracy theories are believed these 140 141 years later
- Kennedy Assassination conspiracy theories are believed these 42 43 years later

- Abraham was the first name of the man who filmed Kennedy's murder in the Lincoln

- The man running alongside Kennedy's car snapping pictures with his 35mm camera was a salesman of Lincoln cars

- Kennedy bought a Virginia home that was the 1861 Civil War headquarters of Lincoln's first general-in-chief, McClellan

- Jefferson Davis was the name of the president of the Confederate states while Lincoln was president of the Union states
- Jefferson Davis Tippit was the name of the police officer killed allegedly by Kennedy's alleged assassin

- Lincoln was famous for his wit and for telling hilarious stories and anecdotes
- Kennedy was famous for his wit and for telling hilarious stories and anecdotes

*Booth's death is debatable. Some researchers think a red-haired man was shot and buried in his place

**Lincoln's wife Mary wrote to a friend on March 15, 1866, "...that, that miserable inebriate Johnson, had cognizance of my husband's death - Why, was that card of Booth's, found in his box, some acquaintance certainly existed - I have been deeply impressed, with the harrowing thought, that he, had an understanding with the conspirators & they knew their man... As sure, as you & I live, Johnson, had some hand, in all this...")

Sitten tämä täysin käsittämätön asia, että Yhdysvaltain presidentin ovat lähes kaikki keskenään sukua toisilleen.

Se on kertakaikkiaan karmivaa tietoa, että muutamat suvut hallitsevat maailmaa ja orjuuttavat muita ihmisiä, ei tarvitse enää tieteiskirjoja lukea, kun totuus on tarua ihmeellisempää.

New England Historical Genealogy Society Genealogy

35 presidenttiä 42:sta on sukua Charmaleenille ja 19 on sukua Englannin kuningas Edward kolmannelle

Ancestry.com

Serkkuja keskenään;

obama ja bush

clinton ja prinssi charlesin uusi muija

mccain ja bushin eukko

eli kuninkaalliset on sisäsiittoista sakkia, lampaanjalostuksessa tämmöinen sukurutsaus ei kyllä kävisi lainkaan päinsä !!!

se vaikuttaisi kaikin puolin negatiivisesti, kuten näiden "jalosteiden" osalta valitettavasti nähdään !!!

Tässä lista keskinäisistä sukulaisista ja yhteys englannin hoviin. Lista suoraan Wikipediasta;

Voi olla vähän raskasta luettavaa, linkki seuraavalle sivulle on alalaidasssa !

Indirect relatives

This is a list of some of the closer blood relations, other than direct descent, between U.S. Presidents. (See Cousin chart to understand the terms used here.)

The list above includes the closer, more significant relationships. Family trees, particularly those in a limited geographic area, tend to converge relatively rapidly and many family trees going back ten generations or more will connect to more than one dozen U.S. Presidents, if all female ancestors and their descendants are traced. This is why, for example, it is not mentionedthat through Robert Wyngate of Sharpenhoe, Bedfordshire, J.Q. Adams and W.H. Harrison are eighth cousins.

There are also numerous relationships by marriage which are not presented in this article. For example, Richard Nixon was the father-in-law of Dwight Eisenhower's grandson. George Washington's half aunt married James Madison's half first cousin once removed. Woodrow Wilson married (as his second wife) the great-great-great-niece of Thomas Jefferson.

 

Presidents related to European royalty

This is a list of presidents of royal descent. Note that since all of these Presidents are related to English or Scottish monarchs, they are also all related to each other, though very distantly.

Mediat